Triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 27/11/2019 về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội”, từ hôm nay (1/7), TP Hà Nội chính thức bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 về thực hiện Nghị quyết; Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14; UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021.

 Biển hiệu tại trụ sở phường Đồng Tâm đã được thay mới
Biển hiệu tại trụ sở phường Đồng Tâm đã được thay mới

Trong đó, có nhiều quy định mới, phân định rõ cách quản lý của chính quyền đô thị khác với chính quyền ở khu vực nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp đặc thù đô thị…, đó là: Biên chế công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, thị xã và do UBND quận, thị xã quản lý, sử dụng. Cơ cấu tổ chức của UBND phường gồm: Chủ tịch phường; Phó Chủ tịch phường; Trưởng Công an phường; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường; các công chức khác: Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội. UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người.

Đặc biệt, Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định pháp luật. Cũng theo mô hình chính quyền mới, 12 quận và thị xã Sơn Tây không tổ chức HĐND phường.

Đến thời điểm này, các cấp, ngành, các quận và thị xã Sơn Tây đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch của UBND TP, quyết tâm thực hiện hiệu quả việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, tạo động lực mới cho phát triển và hứa hẹn giải quyết công việc cho người dân nhanh gọn, hiệu quả hơn.