Ngất ngây với vẻ đẹp vùng cao Tây Bắc mùa nước đổ
Gương trời. (Ảnh: Nguyễn Vũ Hậu - Phú Thọ)
Ngất ngây với vẻ đẹp vùng cao Tây Bắc mùa nước đổ

Chiều vùng cao. (Ảnh: Nguyễn Vũ Hậu - Phú Thọ)

Ngất ngây với vẻ đẹp vùng cao Tây Bắc mùa nước đổ
Vân núi. (Ảnh: Nguyễn Vũ Hậu - Phú Thọ)
Ngất ngây với vẻ đẹp vùng cao Tây Bắc mùa nước đổ
Sóng núi. (Ảnh: Nguyễn Vũ Hậu - Phú Thọ)
Ngất ngây với vẻ đẹp vùng cao Tây Bắc mùa nước đổ
Vào vụ mới. (Ảnh: Nguyễn Vũ Hậu - Phú Thọ)
Ngất ngây với vẻ đẹp vùng cao Tây Bắc mùa nước đổ
Bức hoạ vùng cao. (Ảnh: Nguyễn Vũ Hậu - Phú Thọ)