Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2024
Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán lễ 30/4 và 01/5 năm 2024

Căn cứ Công văn số 2450/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024; Công văn số2780/UBCK-PTTT ngày 13/05/2022 về việc công bố lịch nghỉ giao dịch thị trường công cụ nợ năm 2024, Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) thông báo:

GDCK Việt Nam, SGDCK Tp. HCM, SGDCK Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện nghỉ hoán đổi theo Công văn 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính Phủ. Cụ thể:

Lịch nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ nghỉ từ thứ Bảy, ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2024 (tổng:05 ngày – Hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai, ngày 29/04/2024 sang ngày thứ Bảy, ngày 04/5/2024).

Ngày đi làm bù (thứ Bảy, ngày 04/5/2024), các SGDCK và VSDC không thực hiện giao dịch và hoạt động bù trừ, thanh toán.