1317-goodbuy
Ảnh minh họa

Theo đó các cổ phiếu có khả năng bị hủy niêm yết bao gồm:

CTCP Vang Thăng Long (Mã chứng khoán: VTL)

Ngày 28/1, HNX đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021 của Vang Thăng Long.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Vang Thăng Long năm 2021 âm gần 18 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 âm 45,47 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo BCTC hợp nhất kiểm toán từ ngày 1/4/2019 đến ngày 31/3/2020 và từ ngày 1/4/2020 đến ngày 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của công ty lần lượt là -12,95 tỷ đồng và -15,03 tỷ đồng.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp: "Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét".

Sở GDCK Hà Nội lưu ý về việc quyết định đưa cổ phiếu VTL của Vang Thăng Long vào diện có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2021 tại BCTC kiểm toán năm 2021 là số âm.

CTCP Xây dựng số 9 (Mã: VC9)

Ngày 20/1, HNX đã nhận được báo cáo tài chính quý IV/2021 của CTCP Xây dựng số 9.

Theo đó, tổng số lũy kế của Công ty vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2021 trong BCTC quý 4 năm 2021.

Cũng căn cứ theo điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Cổ phiếu VC9 của Xây dựng số 9 có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu tổng số lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2021 tại BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty.

CTCP Đầu tư Xây dựng và công nghệ Tiến Trung (Mã: TTZ)

Ngày 28/1, HNX đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 của CTCP Đầu tư Xây dựng và công nghệ Tiến Trung.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Xây dựng và công nghệ Tiến Trung năm 2021 âm 122,5 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 âm 7,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019, 2020, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của công ty lần lượt là -3,3 tỷ đồng và -5,8 tỷ đồng.

Căn cứ theo điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Cổ phiếu TTZ của Đầu tư Xây dựng và công nghệ Tiến Trung có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2021 tại BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty là số âm.