Gói thầu là gì? Phân loại gói thầu
Ảnh minh họa

Gói thầu là gì?

Định nghĩa về gói thầu được quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013. Theo đó, gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.

Theo định nghĩa trên có thể khẳng định ngắn gọn gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Nội dung dự án, dự toán mua sắm có thể là xây dựng công trình, mua bán hàng hóa, cung cứng dịch vụ… Gói thầu do chủ đầu tư dự án lập ra, bản chất của gói thầu là những nhu cầu của chủ đầu tư và chủ đầu tư muốn tìm một đơn vị có thể giải quyết cho mình các nhu cầu đó. Ví dụ Tập đoàn Vingroup có nhu cầu xây dựng công trình là tòa nhà Lammark 81. Tập đoàn này lập gói thầu xây dựng và tiến hành đấu thầu để lựa chọn đơn vị thực hiện.

Phân loại gói thầu

Khoản 8, 9, 25, 45 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định như sau: Căn cứ vào nội dung dự án có thể phân loại các loại gói thầu.

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Khảo sát, lập thiết kế, dự toán;

- Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Thẩm tra, thẩm định;

- Giám sát;

- Quản lý dự án;

- Thu xếp tài chính;

- Kiểm toán;

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ;

- Các dịch vụ tư vấn khác.

Dịch vụ phi tư vấn

Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn nêu trên.

Gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn gọi chung là gói thầu cung ứng dịch vụ.

Hàng hóa

Hoàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; Thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế. Gói thầu hàng hóa thường gặp là mua bán hàng hóa.

Xây lắp

Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Gói thầu hỗn hợp

Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm:

- Thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP);

- Thiết kế và xây lắp (EC);

- Cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC);

- Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC);

- Lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay).

Việc xác định loại gói thầu phải căn cứ vào nội dung công việc của gói thầu trên cơ sở quy định nêu trên.