ĐHCĐ MBBank (MBB) đặt kế hoạch tăng 20% nâng vốn điều lệ lên 54.363 tỷ đồng

Tại đại hội, lãnh đạo MB cho biết, ngân hàng đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua. Trong đó, tổng tài sản cuối năm 2022 của ngân hàng đạt 728.532 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021 và vượt 4,1% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 22.729 tỷ đồng, tăng 37,5% và vượt 12% kế hoạch.

Bên cạnh đó, hoạt động chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, nhờ đó, MB tăng thêm hơn 7 triệu khách hàng trong năm qua, nâng tổng khách hàng cá nhân lên hơn 20 triệu người.

Theo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, MB có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu trong năm nay. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại của MB sau khi trích các quỹ là 12.151 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế (bao gồm lợi nhuận để lại các năm trước) là 13.261 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến dùng 9.068 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Trong đó, 6.801 tỷ đồng dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 15%. Bên cạnh đó, 2.266 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền mặt, tương đương tỷ lệ 5%.

Lãnh đạo MB cho rằng, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% sẽ giúp vốn điều lệ của MB tăng thêm 6.801 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành là hơn 680 triệu đơn vị, thực hiện trong năm 2023.

Ngoài ra, ngân hàng cũng dự kiến tăng thêm 1.542 tỷ đồng cho vốn điều lệ từ việc tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Vốn điều lệ dự kiến của MB sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2023 là 53.683 tỷ đồng.

Số vốn tăng thêm (8.343 tỷ đồng) sẽ chủ yếu được sử dụng cho đầu tư tăng năng lực (7.088 tỷ đồng đầu tư hệ thống, giải pháo công nghệ, đầu tư trụ sở tại khu vực TP.Hồ Chí Minh và địa bàn trọng điểm,…), đồng thời bổ sung vốn đầu tư kinh doanh (1.255 tỷ đồng).

MB cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 15% so với năm 2022, đạt 26.138 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng khoảng 14%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 2%. Ngân hàng cũng dự kiến trong sau (2024) sẽ chia cổ tức tỷ lệ 10-15%.

Tại đại hội, MB thông tin tới cổ đông về việc nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại, thành lập ngân hàng liên doanh, cổ phần tại Campuchia,… MB cũng tiếp tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Thời gian thực hiện trong năm 2023 đến quý II/2024.

Như thông tin MB đã công bố trước đó về vấn đề nhân sự, Quyết nghị của Hội đồng Quản trị về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT MB đối với ông Lê Hữu Đức, bầu ông Lưu Trung Thái thay thế giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, giao nhiệm vụ ông Phạm Như Ánh chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

MB cũng trình cổ đông số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, MB miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Lê Hữu Đức, theo nguyện vọng cá nhân. Số lượng thành viên HĐQT MB trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 10 thành viên.