Công ty cổ phần Chứng khoán HD (HDS) bị xử phạt do vi phạm trong phát hành trái phiếu
Ảnh minh họa

Ngày 06/04/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 226/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán HD (Công ty) (Địa chỉ: Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không đảm bảo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đáp ứng đủ điều kiện (Năm 2021, Công ty thực hiện chào bán trái phiếu riêng lẻ cho đối tượng mua trái phiếu là Công ty TNHH Đầu tư H và Q, tuy nhiên hồ sơ phát hành chưa có đầy đủ tài liệu xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư H và Q).

- Phạt tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, trung thực, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ (06 hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 do Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn cho 06 tổ chức phát hành gồm CTCP VKC Holdings, CTCP Tập đoàn Sovico, Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh, CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V, CTCP Đầu tư & Xây dựng Kiên Trung và CTCP Bất động sản Dragon Village thiếu thông tin, tài liệu theo quy định).

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a Khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về tình hình cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021; báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn về tình hình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp gồm: báo cáo Quý III/2021, báo cáo năm 2021 và báo cáo Quý I/2022; báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về tình hình cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp gồm: báo cáo Quý I/2021 về nội dung Số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, Kết quả giao dịch trái phiếu, báo cáo Quý II/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu, khối lượng đăng ký lưu ký và Kết quả giao dịch trái phiếu, báo cáo Quý IV/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, Tình hình thanh toán gốc lãi và Kết quả giao dịch trái phiếu, báo cáo năm 2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, Tình hình thanh toán gốc lãi và số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu, khối lượng đăng ký lưu ký và báo cáo Quý III/2022 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, Tình hình thanh toán gốc lãi và Kết quả giao dịch trái phiếu).