Theo đó, LienVietPostBank có trách nhiệm phối hợp với Vietnam Post thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát sinh bên nhận chuyển nhượng trở thành cổ đông lớn của ngân hàng này hoặc bên nhận chuyển nhượng là nhà đầu tư nước ngoài, ngân hàng phải có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) và các quy định liên quan.

LienVietPostBank cũng phải phối hợp với Vietnam Post triển khai chuyển nhượng cổ phần của tổng công ty này tại ngân hàng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng phương án, lộ trình xử lý hệ thống phòng giao dịch bưu điện sau khi Vietnam Post chuyển nhượng cổ phần, trong đó có phương án quản lý các đơn vị mạng lưới của LienVietPostBank bảo đảm ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả…

VNPost được phép thoái hết 140 triệu cổ phần tại LienVietPostBank. Ảnh minh họa
VNPost được phép thoái hết 140 triệu cổ phần tại LienVietPostBank. Ảnh minh họa

Không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để chuyển nhượng cổ phần của LienVietPostBank; không được góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng này dưới tên cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp uỷ thác theo quy định của pháp luật.

Quá trình chuyển nhượng cổ phần LPB của Bưu điện Việt Nam sẽ có giá trị thực hiện trong 3 tháng kể từ ngày ký.

Vietnam Post là cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank, đang nắm giữ hơn 140,5 triệu cổ phần, tương ứng với 8,13% vốn điều lệ ngân hàng này.