Xuất khẩu hạt tiêu quý I/2022 tăng trưởng tốt
Xuất khẩu hạt tiêu quý I/2022 tăng trưởng tốt

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2022 xuất khẩu hạt tiêu tăng cả khối lượng, kim ngạch và giá so với tháng 2/2022, với mức tăng tương ứng 63,6%, 69,3% và 3,5%, đạt 23.727 tấn, tương đương 111,68 triệu USD, giá trung bình 4.707 USD/tấn.

Tính chung quý I/2022 cả nước xuất khẩu 53.778 tấn hạt tiêu, tương đương 250,8 triệu USD, giá trung bình 4.663,6 USD/tấn, giảm 12,7% về lượng nhưng tăng 39,3% về kim ngạch và tăng 59,6% về giá so với cùng kỳ năm 2021.

Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 15.062 tấn, tương đương 74,18 triệu USD, chiếm 28% trong tổng lượng và chiếm 29,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, tăng 7,2% về lượng, tăng 66% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021, giá tăng mạnh 54,9%, đạt 4.925 USD/tấn.

Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường EU chiếm 16,2% trong tổng lượng và chiếm 17,7% trong tổng kim ngạch, đạt 8.732 tấn, tương đương 44,48 triệu USD, giá 5.094 USD/tấn, tăng mạnh 50% về lượng, tăng 119,8% về kim ngạch, giá tăng 46,5%.

Xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ cũng tăng mạnh 31,7% về lượng, tăng 100,5% về kim ngạch, giá tăng 52,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 3.898 tấn, tương đương 17,73 triệu USD, giá 4.549 USD/tấn, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.

Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường trong quý I năm 2022 tăng mạnh so với quý I năm 2021.

Xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường trong quý I năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/4/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt tiêu quý I/2022 tăng trưởng tốt
Xuất khẩu hạt tiêu quý I/2022 tăng trưởng tốt