Cụ thể, nội dung thông báo kết luận như sau: Ngày 14/3/2018, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1292/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030, trong đó có Cụm công nghiệp CN2 tại xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn).

Ngày 28/5/2020, Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển khu công nghiệp ASG (Công ty ASGI) đã có Văn bản số 05/ĐK-ASGI đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp CN2, kèm theo hồ sơ đề xuất gửi UBND huyện Sóc Sơn.

Ngày 29/5/2020, UBND huyện Sóc Sơn có Thông báo số 585/TB-UBND về việc mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp CN2, trong đó quy định: Thời gian nghiên cứu đề xuất là 30 ngày kể từ ngày thông báo. Các doanh nghiệp gửi hồ sơ sau thời gian trên, UBND huyện Sóc Sơn sẽ tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội, Sở Công Thương xem xét, quyết định lựa chọn chủ đầu tư theo quy định.

Cùng ngày 29/5/2020, UBND huyện Sóc Sơn có Tờ trình số 71/TTr-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp CN2 kèm theo đề xuất của Công ty ASGI gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức thẩm định.

Như vậy, chưa hết thời hạn nộp hồ sơ đề xuất làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp CN2 theo Thông báo số 585/TB-UBND, UBND huyện Sóc Sơn đã trình hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp CN2 theo đề xuất của Công ty ASGI để Sở Công Thương thẩm định.

Tuy nhiên, Cụm công nghiệp CN2 đã được UBND TP Hà Nội công bố kêu gọi đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 và Sở Công Thương đã đăng tải công khai kêu gọi đầu tư trên báo chí trong nhiều số liên tục. Sổ theo dõi văn bản đến thể hiện UBND huyện Sóc Sơn đã nhận được hồ sơ đề xuất của Công ty ASGI từ ngày 28/5/2020, trước khi ban hành Thông báo số 585/TB-UBND ngày 29/5/2020.

Chính vì vậy, việc UBND huyện Sóc Sơn có Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 29/5/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp CN2 kèm theo hồ sơ đề xuất của Công ty ASGI gửi Sở Công Thương để thẩm định là thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

UBND TP Hà Nội đề nghị huyện Sóc Sơn rút kinh nghiệm trong vệc kêu gọi đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp CN2.
UBND TP Hà Nội đề nghị huyện Sóc Sơn rút kinh nghiệm trong vệc kêu gọi đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp CN2.

Mặt khác, Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP không quy định UBND cấp huyện phải có trách nhiệm thông báo mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; không quy định về thời hạn nộp hồ sơ đề xuất làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo kết luận của UBND thành phố Hà Nội, việc UBND huyện Sóc Sơn ban hành Thông báo số 585/TB-UBND ngày 29/5/2020 về việc mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp CN2, trong đó quy định thời hạn nộp hồ sơ đề xuất là 30 ngày kể từ ngày thông báo, là không đúng quy định, làm phức tạp vấn đề.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo (UBND huyện Sóc Sơn), kết quả xác minh của Thanh tra thành phố Hà Nội, các tài liệu chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, UBND thành phố Hà Nội kết luận nội dung công dân tố cáo là đúng một phần.

UBND thành phố Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tổ chức rút kinh nghiệm trong việc mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp CN2; đồng thời, rà soát căn cứ pháp lý ban hành Thông báo số 585/TB-UBND ngày 29/5/2020 để xử lý theo quy định của pháp luật, tránh phát sinh khiếu kiện.

Giao Giám đốc Sở Công thương tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thẩm định hồ sơ thành lập Dự án CN2 Mai Đình; Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại trình tự thủ tục lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp CN2; có văn bản xin ý kiến của Bộ Công thương về việc đánh giá kinh nghiệm của Công ty ASGI; báo cáo UBND thành phố theo quy định.