Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước, ngày 12/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 324/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Capital (tên cũ: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang), địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 toà nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Cụ thể: Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Louis Capital (Công ty) công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019).

Anh minh họa.
Anh minh họa.

Mức phạt thứ hai cho Công ty Cổ phần Louis Capital là: Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch (Tại Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019 công bố thông tin ngày 16/3/2020, Công ty trình bày khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Tuy nhiên tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ biểu quyết tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là 66%, chưa phù hợp với quy định tại khoản 9 Chuẩn mực kế toán số 25 về Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch, quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Tổng số tiền Louis Capital bị phạt là 145 triệu đồng.

Trước đó, HĐQT Louis Capital thông qua việc đầu tư góp vốn thêm vào công ty liên kết là Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Louis AMC, để trở thành công ty con của Louis Capital với giá trị vốn góp thêm dự kiến là 84 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn thành lên 77,1% vốn điều lệ của Louis AMC.

Đầu tháng 10/2021, đoàn kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã làm việc với Louis Capital, trong bối cảnh cổ phiếu họ Louis bị "đồn" là có dấu hiệu thao túng giá.

Diễn biến mới nhất, ông Đỗ Thành Nhân sau khi thoái sạch vốn khỏi Louis Capital đã từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty.