UBCKNN: Xử phạt Công ty cổ phần SCI

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN): Ngày 09/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 259/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần SCI (địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. (Cụ thể: Theo thuyết minh số 34 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, bán niên soát xét năm 2020 và bán niên soát xét năm 2021 thì trong năm 2020 và năm 2021, Công ty cổ phần SCI (Công ty) có giao dịch mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, góp vốn, vay tiền với bên liên quan như sau: Bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho các công ty con, gồm: Công ty cổ phần (CTCP) SCI Lai Châu, CTCP Tư vấn SCI, Công ty Trách nhiệm hữu hạn SCI Nghệ An, CTCP SCI E&C; Mua hàng hoá, dịch vụ từ công ty con, gồm: CTCP Tư vấn SCI, CTCP SCI E&C; Góp vốn vào công ty con (CTCP SCI Lai Châu, CTCP SCI E&C), góp vốn vào công ty liên kết (CTCP Điện gió Hướng Linh 8); Vay tiền công ty con, gồm: CTCP Tư vấn SCI, Công ty Trách nhiệm hữu hạn SCI Nghệ An). Tuy nhiên, tại mục IV.2 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020, 2021, Công ty chưa ghi nhận giao dịch của Công ty với người có liên quan).

Phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. (Cụ thể: Ngày 31/01/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK cho Công ty. Ngày 23/7/2020, Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết số 23/2020/NQ-SCI-HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên. Tuy nhiên, Công ty không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, không báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/6/2021) về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2020).