1. Sàn giao dịch bất động sản là gì?

Theo Khoản 6 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

2. Những hoạt động chủ yếu của sàn giao dịch bất động sản bao gồm những gì?

Theo quy đinh tại Điều 26 Thông tư 11/2015/TT-BXD thì sàn giao dịch bất động sản sẽ có những nội dung hoạt động chủ yếu sau đây:

- Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

- Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

- Sàn giao dịch bất động sản phải công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại...
Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại... Ảnh minh họa

- Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng. Sàn giao dịch bất động sản chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng.

- Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng.

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 71, 72 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

- Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua sàn (theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư 11/2015/TT-BXD11-2015-TT-BXD này). Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng.

- Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền.

3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào?

Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản được quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể:

- Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản;

- Ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản để mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;

- Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản bồi thường thiệt hại do lỗi của sàn giao dịch bất động sản gây ra;

- Các quyền khác trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào?
Pháp luật Việt Nam quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản. Ảnh minh họa

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản được quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể:

- Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

- Trả phí dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

- Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

4. Các điều kiện cần thiết để thành lập sàn giao dịch bất động sản?

Các điều kiện cần thiết để thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

Các điều kiện cần thiết để thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cụ thể như sau:
Các điều kiện cần thiết để thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Ảnh minh họa

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

- Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.