Hủy đăng ký chứng khoán của cổ phiếu TDI
Hủy đăng ký chứng khoán của cổ phiếu TDI

Từ ngày 16/8, VSD ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán TDI

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn TDI

Mã chứng khoán: TDI

Mã ISIN: VN000000TDI1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng hủy đăng ký: 3.000.000 Cổ phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 30.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Công ty cổ phần Tập đoàn TDI hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 23/8/2023

Ngày VSD thực hiện chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán TDI để hủy đăng ký: 17/8/2023

Kể từ ngày 16/8/2023, VSD sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán TDI. Đề nghị thành viên lưu ký thông báo nội dung này cho nhà đầu tư được biết.

Mã trái phiếu TD1623483 sẽ hết hiệu lực từ ngày 8/9

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 105/2016

Mã chứng khoán: TD1623483

Mã ISIN: VNTD16234831

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: 6,2%/năm

Ngày phát hành: 8/9/2016

Ngày đáo hạn: 8/9/2023

Số lượng hủy đăng ký: 56.000.000 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 5.600.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 8/9/2023

VSDC không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 5/9/2023

Kể từ ngày 8/9/2023, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 80/2016/GCNTP-VSD ngày 8/9/2016 và Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 80/2016/GCNTP-VSD-2 ngày 27/10/2016 do VSDC cấp và mã trái phiếu TD1623483 (mã ISIN: VNTD16234831) sẽ hết hiệu lực.