Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm bởi biến chủng mới ngày càng tăng và việc thực hiện giãn cách xã hội ở 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong tháng 7 và 7 tháng năm 2021.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, riêng trong tháng 7/2021, cả nước có 8.740 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 122,8 nghìn tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 14 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 7, cả nước có 4.947 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tuy nhiên cũng có đến 4.527 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 3.932 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 1.442 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Gần 80.000 doanh nghiệp đóng cửa trong 7 tháng
Gần 80.000 doanh nghiệp đóng cửa trong 7 tháng

Tính chung 7 tháng năm 2021, cả nước có 75.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1065,4 nghìn tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đạt 14,1 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng là 105.400 doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 15.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng đầu năm, đã có gần 79.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Trong đó có gần 40.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 28.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 11.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Như vậy tính trung bình mỗi tháng có 11.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, cứ mỗi ngày có khoảng gần 400 doanh nghiệp đóng cửa. Đáng nói, trong gần 80.000 doanh nghiệp đóng cửa trong 7 tháng thì có đến 131 doanh nghiệp sở hữu vốn trên 100 tỷ đồng.