Về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023, HĐQT TNG trình cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tối đa gần 32,3 triệu cổ phiếu, thông qua 3 hình thức gồm:

Thứ nhất, phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022 với tỷ lệ thực hiện 100:8, tương ứng phát hành hơn 8,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3/2023.

Thứ hai, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu gần 11,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10:1. Số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023, sau khi UBCKNN chấp thuận.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến gần 114 tỷ đồng) sẽ dùng để thanh toán tiền nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, phát hành riêng lẻ gần 12,5 triệu cổ phiếu với giá chào bán được HĐQT đề xuất không thấp hơn giá trị sổ sách gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cổ phiếu sau khi được UBCKNN cấp phép.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để thanh toán tiền nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Như vậy, nếu phát hành cổ phiếu qua 3 hình thức trên thành công,vốn điều lệ TNG dự kiến tăng từ hơn 1.051 tỷ đồng lên 1.445 tỷ đồng.

TNG muốn phát hành hơn 32 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 1.445 tỷ đồng. Ảnh minh họa
TNG muốn phát hành hơn 32 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 1.445 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Ngoài ra, HĐQT còn trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 400 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 - 4 năm. Lãi suất được ủy quyền cho HĐQT quyết định. TNG cho biết toàn bộ số vốn dự kiến thu được sẽ dùng để đầu tư vào dự án hoặc tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2023, TNG đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.800 tỷ đồng, gần như đi ngang và lãi sau thuế 299 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với thực hiện năm 2022.

Cổ tức năm 2022 dự kiến 16%, bao gồm 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết phương án chi trả cụ thể được ủy quyền cho HĐQT phê duyệt. Sang năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông dự kiến tối thiếu 16%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, TNG đặt mục tiêu doanh thu đạt 6,800 tỷ đồng, gần như đi ngang và lãi sau thuế 299 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với thực hiện năm 2022.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 6,772 tỷ đồng và lãi sau thuế 293 tỷ đồng, lần lượt tăng 24 và 26% so với năm 2021. Kết quả này giúp Công ty vượt 13% kế hoạch doanh thu và gần 5% mục tiêu lợi nhuận năm.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT còn đề xuất giảm số thành viên của HĐQT từ 9 thành viên xuống còn 5 thành viên (trong đó có 1 thành viên độc lập).

Ngoài ra, trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT, và để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, TNG sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Đức, ông Trần Cảnh Thông, ông Lê Quang Vinh và bà Đỗ Thị Hà.