Theo đó, Phú Quốc được tách thửa đất nông nghiệp sau hơn 2 năm tỉnh Kiên Giang có văn bản tạm ngưng để chấn chỉnh tình trạng phân lô tràn lan trên thành phố. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8 và thay thế Quyết định số 16 ngày 16/7/2019 trước đó.

Cụ thể, loại đất được tách thửa, hợp thửa sẽ được xác định theo mục đích sử dụng ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận).

Diện tích thửa đất tách thửa chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải bảo đảm điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa tương ứng của từng loại đất.

Đất nông nghiệp tại TP Phú Quốc sẽ được tách thửa từ 26/8
Đất nông nghiệp tại TP Phú Quốc sẽ được tách thửa từ 26/8

Ngoài ra, điều kiện để được tách thửa đất phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định như thửa đất không có tranh chấp. Trừ trường hợp thửa đất có một phần diện tích có tranh chấp thì được tách thửa đối với phần diện tích không tranh chấp nhưng phần diện tích còn lại (bao gồm cả diện tích tranh chấp và không tranh chấp) phải bảo đảm diện tích tối thiểu tách thửa.

Đối với đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở tại nông thôn là 54m2, đối với đất ở tại đô thị là 36m2. Diện tích này không bao gồm diện tích hành lang an toàn giao thông, đường thuỷ, đê điều (nếu có).

Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường giao thông, đường thủy, đê điều thì chiều rộng mặt tiền thửa đất và chiều dài các cạnh tiếp giáp cạnh mặt tiền của thửa đất không được nhỏ hơn 4m. Nếu thửa đất không tiếp giáp với đường giao thông, đường thủy, đê điều thì chiều rộng và chiều dài của thửa đất không được nhỏ hơn 4m. Trường hợp tách thửa trong các dự án khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, diện tích tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt. Trường hợp là đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác ở khu vực đô thị (thị trấn, phường) thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 300 m2.

Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, diện tích tối thiểu được tách thửa là 500m2 đối với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Các loại đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) còn lại, bao gồm cả đất thương mại, dịch vụ là 300 m2. Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được phép tách thửa cũng được quy định cụ thể. Theo đó, trường hợp là đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác) ở khu vực đô thị (thị trấn, phường) thì thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là 600m2. Các huyện còn lại là 1.000m2. Ở Khu vực nông thôn (xã) thì thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là 1.000m2. Các huyện còn lại là 2.000m2.

Trong trường hợp là đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác ở khu vực đô thị (thị trấn, phường) như TP Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc được 300 m2. Các huyện còn lại là 500m2. Ở khu vực nông thôn (xã) thuộc TP Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là 500m2. Các huyện còn lại là 1.000m2. Đối với đất nuôi trồng thủy sản, ở khu vực đô thị (thị trấn, phường) là 1.000m2. Các khu vực nông thôn (xã) là 2.000m2.