Lào Cai: Triển khai dự án xây dựng 475 căn hộ nhà ở xã hội

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai dự án Nhà ở xã hội khu bờ tả sông Hồng, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai nhằm phát triển hệ thống an sinh xã hội, ổn định cuộc sống cho các đối tượng có thu nhập thấp, công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh đã tập trung, đẩy mạnh tiến độ thẩm định dự án Nhà ở xã hội khu bờ tả sông Hồng, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đề xuất.

Ngày 28/8, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án dự án với hình thức lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Địa điểm thực hiện dự án thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Diện tích đất thực hiện dự án 16.608 m2 , quy mô dự án 4 khối nhà nhà ở xã hội cao 12 tầng, tổng diện tích sàn 66.560 m2, tương đương 745 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 1.863 người.Tổng vốn đầu tư khoảng gần 600 tỷ đồng.

Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tiến độ thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng trong thời gian 3 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Thời gian kinh doanh của Nhà đầu tư không quá 47 năm kể từ ngày hoàn thành việc xây dựng, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở các cơ quan, đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023 về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030.

Công điện nêu rõ: Triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, Thủ tướng Chính phủ có các Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2023, Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2023 và tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 31 tháng 7 năm 2023 triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; đồng thời chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành các văn bản theo thẩm quyền để hướng dẫn việc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế ở giai đoạn 2019 - 2021 và tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp trụ sở công tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí trong giai đoạn 2023 - 2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập danh sách và đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng các trụ sở công ở các đơn vị hành chính (bao gồm các đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 mà cho đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hiệu quả và các đơn vị dự kiến sẽ sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2030); kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ sắp xếp lại, xử lý trụ sở; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang trực tiếp quản lý khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đồng thời, cân đối, bố trí nguồn ngân sách để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng phục vụ hoạt động của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương.

2. Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, cơ quan khác ở trung ương có trụ sở cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 nay không có nhu cầu sử dụng khẩn trương chuyển giao các trụ sở, nhà đất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để sắp xếp, quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp trụ sở công tại các đơn vị hành chính dự kiến sắp xếp giai đoạn 2023 - 2030.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Căn cứ vào yêu cầu thực tế, nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để tạo thuận lợi cho việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp;

b) Khẩn trương hướng dẫn theo thẩm quyền việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thủ tục hành chính đơn giản, rút ngắn thời gian thực hiện, tránh gây lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực hoặc để tài sản, trụ sở hư hỏng, xuống cấp. Qua đó, nhanh chóng khắc phục tình trạng: trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở một số địa phương sau sắp xếp các đơn vị hành chính vẫn phải duy trì 02 ÷ 03 trụ sở làm việc; thậm chí có nơi một số trụ sở bỏ không, địa phương không có kinh phí để bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ dẫn đến trụ sở xuống cấp, hư hỏng, gây thất thoát lãng phí; việc tổ chức thanh lý, bán đấu giá một số trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp còn gặp nhiều khó khăn. Tập hợp, báo cáo, đánh giá kết quả hướng dẫn và tổ chức thực hiện cho Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2023.

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ trì, hướng dẫn sắp xếp, bố trí các trụ sở dôi dư theo thẩm quyền; Bộ Nội vụ chủ trì, kịp thời tổng hợp các vướng mắc, bất cập khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có việc bố trí, sắp xếp trụ sở công của các cơ quan, tổ chức để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.

5. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, địa phương thực hiện Công điện này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để tháo gỡ, giải quyết, xử lý kịp thời./.

Bản tin bất động sản ngày 29/8: Chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Sơn Mỹ 2
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 - giai đoạn 1, tỉnh Bình Thuận.

Chấp thuận chủ trương đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sơn Mỹ 2, Bình Thuận

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 28/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 - giai đoạn 1, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Sài Gòn. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Quy mô sử dụng đất của dự án: 468,35 ha (bao gồm cả phần đất hạ tầng kỹ thuật).

Tổng vốn đầu tư của dự án: Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận yêu cầu nhà đầu tư tính toán lại và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án theo quy mô nêu trên, đảm bảo tính toán đầy đủ các khoản chi phí để thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Địa điểm thực hiện dự án: xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Hà Nội: Cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn

Ngày 28/8, Ủy ban nhân dân xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn đã hoàn thành xử lý 6 công trình vi phạm đất rừng, vi phạm trật tự xây dựng; trong đó chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ 4 công trình, 2 công trình bị cưỡng chế phá dỡ.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Phú Nguyễn Huy Du, trong 6 công trình vi phạm đất rừng, vi phạm trật tự xây dựng bị xử lý trong ngày 28/8, có năm công trình phát sinh vi phạm trong năm 2023 và một công trình vi phạm cũ chưa xử lý do nguyên nhân khách quan.

Công tác cưỡng chế công trình vi phạm đã hoàn thành trong ngày 28/8.

Về các công trình vi phạm đất rừng, trật tự xây dựng khác tại thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, gần hồ Ban Tiện, khu vực xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều ô-tô ngày 4/8, đại diện Ủy ban nhân dân xã Minh Phú cho biết đang tập trung rà soát, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Bắc Giang: Điều chỉnh đề án phát triển nhà ở cho công nhân

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 908 cho phép mở rộng đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội.

Theo đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tỉnh Bắc Giang, số lượng công nhân có nhu cầu nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 khoảng 424.000 người. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh giải quyết 80% nhu cầu về nhà ở xã hội cho công nhân, tương đương với khoảng 339.000 người.

Trong hai năm (2021-2022), tỉnh đẩy mạnh chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư thực hiện xây dựng các dự án nhà ở xã hội cho công nhân. Toàn tỉnh có 15 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, dự kiến triển khai đến năm 2025. Đến hết năm 2025, nếu các dự án này hoàn thành toàn bộ sản phẩm, sẽ cung cấp khoảng 29.762 căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân.

Theo đó, các dự án nhà ở xã hội đã và dự kiến triển khai theo đề án trong giai đoạn 2021-2025 dự kiến hình thành 40.697 căn hộ nhà ở xã hội.