Cụ thể, HoSE đã đưa cổ phiếu ABS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.

Cổ phiếu ABS bị vào diện kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cùng với lý do tương tự, HoSE cũng đã đưa cổ phiếu HPX của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.

Cổ phiếu HPX bị vào diện kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu TGG của Công ty Cổ phần The Golden Group từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.

Cổ phiếu TGG bị vào diện kiểm soát là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

7 mã cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát. Ảnh minh họa
7 mã cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát. Ảnh minh họa

HoSE cũng đưa cổ phiếu LDG của Công ty Cổ phần Đầu Tư LDG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.

Cổ phiếu LDG bị vào diện kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu AGM của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.

Cổ phiếu AGM bị vào diện kiểm soát do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

HoSE cũng đưa cổ phiếu TVB của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.

Cổ phiếu TVB bị vào diện kiểm soát do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đáng chú ý, cổ phiếu IBCcủa Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/5.

Cổ phiếu IBC bị vào diện cảnh báo sang diện kiểm soát do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.