Ngày 24/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thay mặt ban Thường vụ Quốc hội ký nghị định ban hành chính sách hỗ trợ đối với người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Đây là cơ sở để Chính phủ ban hành nghị định triển khai.

Hai nhóm lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Ngày 24/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thay mặt ban Thường vụ Quốc hội ký nghị định ban hành chính sách hỗ trợ đối với người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Theo đó, nhóm đối tượng gồm những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm chi thường xuyên).

Nhóm thứ hai là người lao động đã từng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 – 20/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng, cũng sẽ được nhận hỗ trợ.

Nguồn kinh phí được ban Thường vụ Quốc hội quyết định sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020, để hỗ trợ người lao động. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10 và dự kiến hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Thường vụ Quốc hội cũng quyết định chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10 (không bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm chi thường xuyên), được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng, tính từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/9/2022.

Trên cơ sở Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sau đó đã quy định cụ thể đối tượng được nhận hỗ trợ, bảo đảm nguyên tắc đóng – hưởng, chia sẻ, công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mức hỗ trợ sẽ được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Hai nhóm lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10 và dự kiến hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Cụ thể, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/một người; từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng nhận được 2,1 triệu đồng/một người; từ đủ 60 tháng đến 84 tháng nhận được 2,4 triệu đồng/một người; từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng được 2,65 triệu đồng/một người; từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng nhận được 2,9 triệu đồng/một người; từ đủ 132 tháng trở lên nhận được 3,3 triệu đồng/ một người.

Báo cáo vào giữa T8/2021, tại phiên họp của Thường vụ Quốc hội cho thấy tổng số kết dư Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đến nay ước tính đạt trên 935.100 tỷ đồng. Trong đó, ba quỹ thành phần kết dư chuyển sang năm 2021 lần lượt là: Quỹ Ốm đau, thai sản gần 12.800 tỷ đồng; Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp trên hơn 53.700 tỷ đồng; Quỹ Hưu trí, tử tuất với trên 789.100 tỷ đồng. Riêng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chiếm hơn 89.100 tỷ đồng.