CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) vừa báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023. Báo cáo ghi nhận, doanh thu thuần đạt 2.298 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ công ty ghi nhận chi phí bán hàng giảm nhẹ 16%, chi phí tài chính gần như đi ngang nhưng chi phí quản lý bán hàng tăng gấp 2,9 lần. Lợi nhuận gộp về kinh doanh của công ty trong quý II âm 69,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 88,7 tỷ đồng.

Trong quý, công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác đạt 653 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái khoản này âm 19,8 tỷ đồng) dẫn đến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty đạt 585 tỷ đồng tăng gấp 8,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế quý II/2023 của HBC ghi nhận đạt 546,3 tỷ đồng, tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, HBC có doanh thu đạt 3.492 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 101,5 tỷ đồng, tăng 82,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xây dựng Hoà Bình ngược dòng báo lãi hơn 546 tỷ đồng trong quý II/2023
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình ngược dòng báo lãi. Ảnh: HBC

Thời gian qua tập đoàn này đã mạnh mẽ tái cấu trúc và đã có kết quả khả quan sau thời gian dài gặp khó khăn. Giữa tháng 6/2023, Hòa Bình đã thông qua nghị quyết bán 100% vốn tại Công ty TNHH Máy Xây dựng Matec với giá 1.100 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/5/2023, Hội đồng quản trị Hòa Bình đã ra nghị quyết về việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty TNHH Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hòa Bình cho Công ty TNHH Nuance hoặc bên thứ ba do Nuance chỉ định với giá 167 tỷ đồng.

Năm 2023, tập đoàn lên kế hoạch tổng doanh thu 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng. Với 102 tỷ lãi sau thuế 6 tháng, doanh nghiệp đã đạt gần 82% chỉ tiêu lợi nhuận và khoảng 28% mục tiêu doanh thu năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, quy mô tài sản của doanh nghiệp ở mức 14.702 tỷ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là khoản phải thu ngắn hạn với 10.463 tỷ cuối kỳ, chiếm hơn nửa là phải thu của khách hàng còn 3.796 tỷ là phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng. Trong đó tập đoàn đã phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 2.386 tỷ (tăng gần 16% so với đầu năm).

Tổng nợ vay cuối quý II của HBC là 5.178 tỷ, gấp 4 lần vốn chủ sở hữu và chủ yếu từ các ngân hàng. Nợ vay ngắn hạn là 4.435 tỷ. Trong nửa đầu năm, tập đoàn đã đi vay tổng cộng 8.250 tỷ đồng thời trả nợ gốc 9.203 tỷ. Tổng chi phí lãi vay nửa đầu năm là 141 tỷ đồng.