Một trong những nội dung được VietinBank trình cổ đông thông qua tại phiên họp lần này là phương án tăng vốn điều lệ mới, thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016.

Theo đó, Ngân hàng dự kiến tăng thêm gần 12.330 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ phát hành 25,6567%, qua đó nâng vốn điều lệ lên 60.387 tỷ đồng. VietinBank cho biết, tại thời điểm thực hiện tăng vốn mới, nếu ngân hàng chưa hoàn thành tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2020 (đã được phê duyệt), vốn điều lệ của ngân hàng khi đó là 48.057 tỷ đồng (là mức vốn hiện tại).

Trong trường hợp Ngân hàng hoàn thành tăng vốn từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2020 trước đợt tăng vốn mới, vốn điều lệ của VietinBank khi đó sẽ là 53.700 tỷ đồng. Và vẫn với kế hoạch tăng thêm gần 12.330 tỷ đồng vốn mới, tương đương tỷ lệ phát hành dự kiến 22,960%, vốn điều lệ sau phát hành của ngân hàng có thể đạt tới 66.030 tỷ đồng (xấp xỉ 2,8 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại).

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo VietinBank cho biết, số lượng cổ phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành và tỷ lệ phát hành cụ thể của kế hoạch tăng vốn trên sẽ được thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, Ngân hàng đề xuất cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành sau khi có được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước.

ĐHĐCĐ VietinBank thường niên năm 2023.
ĐHĐCĐ VietinBank thường niên năm 2023.

Với phần vốn tăng thêm, VietinBank dự kiến dùng toàn bộ để phục vụ hoạt động kinh doanh, bao gồm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ... và mở rộng hoạt động tín dụng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành VietinBank cho biết mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản năm nay ở mức từ 5-10% so với thời điểm cuối năm 2022.

Dư nợ tín dụng dự kiến tăng trưởng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Nguồn vốn huy động dự kiến tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản.

Tại đại hội, mục tiêu lợi nhuận trước thuế vẫn chưa được VietinBank công bố con số cụ thể. Tỷ lệ nợ xấu dưới mức 1,8%.

Về cổ tức, tỷ lệ chi trả và cơ cấu chi trả (tiền mặt, cổ phiếu) của VietinBank sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật. Các tỷ lệ an toàn hoạt động tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

VietinBank muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 66.000 tỷ đồng
VietinBank muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 66.000 tỷ đồng

Ngoài ra, theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế 2022 của ngân hàng là 16.379 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và 2.314 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Sau khi trích các quỹ bắt buộc, lợi nhuận còn lại là 11.521 tỷ đồng sẽ được dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

VietinBank cũng trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023 của ngân hàng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán.

Về nhân sự, Hội đồng quản trị VietinBank cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Masahiko Oki theo đề nghị của Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFG (MUFG) từ ngày 2/6/2023. Đồng thời, bầu ông Koji Iriguchi tham gia Hội đồng quản trị từ ngày 2/6/2023.

Ông Koji Iriguchi hiện là Đồng Trưởng phòng Kế hoạch và Quản trị tài chính, Khối tài chính kiêm Đồng Trưởng ban Chiến lược và quản trị thay đổi, Văn phòng Hội đồng quản trị VietinBank.

Trước đó, ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 của VietinBank theo báo cáo đã kiểm toán đạt 20.946 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2021. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của VietinBank tăng 18,1% đạt 1,8 triệu tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 12,1% đạt gần 1,28 triệu tỷ đồng. Huy động vốn tăng 9,3% đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng.

Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank khẳng định nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tổng tài sản tăng 0,9%, tương đương với hơn 16.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 4,6%, là một trong những ngân hàng thuộc nhóm tăng trưởng tín dụng tốt nhất quý đầu năm. Cơ cấu tín dụng hướng vào những khoản cho vay chất lượng tốt, tập trung cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp nhà nước lớn...

Về nguồn vốn, Vietinbank duy trì tăng trưởng huy động vốn phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo thanh khoản. Ngân hàng cũng chủ động giảm lãi suất, cơ cấu lại nguồn vốn nhằm mục tiêu giảm giá vốn đầu vào, tăng hiệu quả hoạt động.

Về lợi nhuận, dù chưa công bố con số cụ thể nhưng ông Trần Minh Bình khẳng định lợi nhuận VietinBank sau quý đầu năm đáp ứng được tốc độ tăng trưởng đặt ra.

Cổ phiếu CTG trong phiên giao dịch sáng 21/4 giảm 0,52% xuống còn 28.600 đồng/cổ phiếu.