Theo đó, kế hoạch nêu rõ 4 giai đoạn thực hiện nội dung trên. Trong đó, giai đoạn 1 (năm 2022), thành phố sẽ tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá các nội dung không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy; phân loại đối tượng điều chỉnh theo ngành, lĩnh vực thuộc các sở, ban, ngành quản lý; xác định nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo từng cấp; phê duyệt danh mục cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết.

Đồng thời, tổ chức hội nghị mời các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết để họp bàn, hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện; yêu cầu 100% chủ đầu tư cam kết xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian thực hiện…

Giai đoạn 2 (năm 2023), tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, vận động, tuyên truyền, đôn đốc cơ sở thực hiện theo đúng kế hoạch, lộ trình đã cam kết. Bảo đảm ít nhất 30% số cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết trên địa bàn hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Các cơ sở có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc khi xảy ra cháy có nguy cơ cao dễ dẫn đến cháy lan, cháy lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản phải hoàn thành việc khắc phục các tồn tại phòng cháy, chữa cháy trong năm 2023…

Giai đoạn 3 (năm 2024), ít nhất 70% số cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết trên địa bàn hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận…

Đám cháy bốc lên tại một nhà kho chứa sơn gần chợ 365 phường Hà Cầu, quận Hà Đông.
Hiện trường cháy tại một nhà kho chứa sơn gần chợ 365 phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

Giai đoạn 4 (năm 2025), 100% số cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết trên địa bàn hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận…

Để thực hiện tốt nội dung trên, UBND Thành phố yêu cầu rà soát, đánh giá đúng, đầy đủ và áp dụng biện pháp xử lý đối với 100% cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập trung đông người trên địa bàn Thành phố.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị có liên quan cần xác định rõ vai trò và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan với Công an thành phố để việc triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả. Việc triển khai thực hiện kế hoạch này phải bảo đảm thống nhất trên toàn địa bàn Thành phố; các biện pháp, giải pháp áp dụng phải hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.