Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh Quảng Nam phát đi Công văn số 2993/UBND-KTN về việc xử lý kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp tại dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp tập trung hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án để đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ đầu tư dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 04/3/2021.

Đồng thời, phối hợp với UBND huyện Đông Giang thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích 22,14 ha đất còn lại (không tính diện tích 17,13 ha đất rừng tự nhiên và 0,07 ha đất di tích trong phạm vi dự án) để đầu tư xây dựng hoàn thành dự án, đảm bảo tiến độ quy định.

Song song với đó, yêu cầu công ty quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả đối với diện tích đất được giao, cho thuê, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng và an ninh, trật tự tại địa phương; kịp thời phản ánh, kiến nghị trong quá trình sử dụng đất của đơn vị đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

 dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.
Dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.

Đối với diện tích đất rừng tự nhiên trong phạm vi dự án, yêu cầu Công ty chấp hành thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1026/UBND-KTN ngày 28/02/2019 về việc quản lý diện tích rừng tự nhiên trong khu vực dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.

Ông Trần Văn Tân giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đảm bảo tiến độ. Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục về đất đai và giám sát việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp theo đúng quy định

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên trong phạm vi dự án và trên địa bàn phụ trách; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang có tổng diện tích hơn 120 ha, được Tập đoàn FVG điều hành và đầu tư với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Dự án đã đi vào hoạt động trong dịp lễ 30/4 và ngày 1/5/2022.