Theo Quyết định số 211/QĐ-XPHC ngày 13/5/2024 của UBCKNN phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện công bố thông tin (Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings vi phạm quy định về phương tiện báo cáo, công bố thông tin, cụ thể: Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (https://apaxholdings.com.vn/) hiện nay không còn hoạt động).

Một doanh nghiệp của Shark Thủy bị xử phạt vì 'ém' thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings của Shark Thủy bị phạt 112,5 triệu đồng.

Phạt tiền 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, cụ thể: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính quý 1/2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; báo cáo tài chính quý 2/2023; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét; báo cáo tài chính quý 3/2023; báo cáo tài chính quý 4/2023; Báo cáo tài chính quý 1/2024; báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo thường niên năm 2022; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng quý 4/2021; báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021; báo cáo tài chính riêng quý 4/2022; báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022; giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý 4/2021 so với cùng kỳ năm 2021 (riêng và hợp nhất); Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2022; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2022;

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý 2/2022 so với cùng kỳ năm 2021 (riêng và hợp nhất); giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý 3/2022 so với cùng kỳ năm 2021 (riêng và hợp nhất); giải trình chênh lệch báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2022 (riêng và hợp nhất).