Cụ thể, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 30/2021/TT-BTC về kéo dài hiệu lực Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, kéo dài hiệu lực của Thông tư 14/2020/TT-BTC đã được kéo dài hiệu lực thi hành theo Thông tư 70/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2021.

Sau ngày 31/12/2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo Thông tư 127/2018/TT-BTC.

Tiếp tục giảm giá dịch vụ chứng khoán đến hết năm 2021 do dịch Covid-19
Tiếp tục giảm giá dịch vụ chứng khoán đến hết năm 2021 do dịch Covid-19

Một số dịch vụ chứng khoán tiếp tục được giảm giá: Giảm 10% đối với: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán. Giảm từ 15% - 20% đối với: dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh. Giảm từ 30% - 50% đối với: dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh;...

Trong trường hợp cần thiết, căn cứ tình hình Covid-19 và thị trường chứng khoán, Bộ trưởng Bộ tài chính sẽ xem xét, ban hành sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán.

Thông tư 30/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Động thái này nhằm hỗ trợ các tổ chức cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 30 về việc tiếp tục kéo dài hiệu lực thi hành của Thông tư 14 của Bộ Tài chính, quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như trong nước.

Nội dung này áp dụng thi hành áp dụng tại hai Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, TP HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).