Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Hoá dược Việt Nam kể từ ngày 20/01/2022.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Hoá dược Việt Nam kể từ ngày 20/01/2022.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Hoá dược Việt Nam (địa chỉ 273 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội) kể từ ngày 20/01/2022.

CTCP Hoá dược Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108945 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 29/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 14/01/2020.

Được biết, CTCP Hoá dược Việt Nam được thành lập ngày 23/9/1966 có tên gọi Xí nghiệp hóa dược với nhiệm vụ sản xuất các loại thuốc cấp cứu chiến thương, các nguyên liệu làm thuốc để phục vụ nhân dân và quân đội.

Từ 01/4/2005, theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế phê duyệt XN Hoá dược chuyển thành thành Công ty cổ phần Hoá dược Việt Nam với nhiều chức năng và nhiệm vụ.

Tháng 5/2007 Công ty đã đầu tư xây dựng tại cơ sở 2 tại 192 Đức Giang long Biên, Hà Nội với thiết bị, dây truyền SX hiện đại và đa dạng để sản xuất nguyên liệu làm thuốc, cao dược liệu và dược phẩm.

Tháng 9/2009 Công ty chuyển hoàn toàn về 192 Đức Giang và đầu tư xây dựng 1 xưởng sản xuất Hóa dược, 1 xưởng sản xuất Dược liệu hiện đaị với các thiết bị phản ứng dung tích 4000l, 6000l và 10.000l.

Hệ thống cô tuần hoàn tăng năng suất cô cao dược liệu, hệ thống tủ sấy có: tủ sấy hơi, tủ sấy tầng sôi hiện đại. Đây là loại tủ sấy chân không hiện đại nhất VN giúp sấy khô cao mà không gây phân hủy, biến đổi hoạt chất.

Hủy tư cách công ty đại chúng là gì?

Hủy tư cách công ty đại chúng được quy định tại Điều 38 Luật Chứng khoán năm 2019, cụ thể như sau:

Công ty đại chúng có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này căn cứ theo xác nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này mà công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

Công ty phải thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy tư cách công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử của công ty, phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và thực hiện thủ tục hủy niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Những trường hợp nào bị hủy tư cách công ty đại chúng

Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp

- Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp

a) Công ty đại chúng thực hiện báo cáo, công bố thông tin về việc tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

b) Sau khi công ty đại chúng được cập nhật tình trạng pháp lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc khi có quyết định của tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

- Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

a) Công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

b) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Sau khi hết thời hạn theo quy định tại điểm b khoản này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

- Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp

a) Trình tự, thủ tục và hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện sau tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật Chứng khoán;

b) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho công ty về việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ, đồng thời công bố trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn

a) Công ty đại chúng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

b) Sau khi nhận được báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại điểm a khoản này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.