Nội dung và định mức cho hoạt động quy hoạch thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch.
Nội dung và định mức cho hoạt động quy hoạch thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch.

Theo dự thảo, các nhiệm vụ, dự án quy hoạch phù hợp với Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 61/2022/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện để bố trí kinh phí và triển khai thực hiện.

Các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các dự án quy hoạch và các nhiệm vụ quy định tại Điều 7 Luật Quy hoạch khi triển khai nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền và chấp hành chế độ công khai ngân sách theo quy định hiện hành.

Trường hợp dịch vụ trong hoạt động quy hoạch thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công thì việc xác định giá được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công.

Khoản chi phí mua máy móc, thiết bị nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động quy hoạch theo quy định của cấp có thẩm quyền (nếu có): Thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Dự thảo nêu rõ, nội dung và định mức cho hoạt động quy hoạch thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch. Trong đó, định mức cho hoạt động trực tiếp, bao gồm: Định mức cho nhiệm vụ lập quy hoạch; định mức cho lập quy hoạch.

Định mức cho hoạt động gián tiếp, bao gồm: Lựa chọn tổ chức tư vấn; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn, lấy ý kiến; tổ chức thẩm định; quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; công bố quy hoạch; khảo sát thực tế; quản lý chung.

Về giá trong hoạt động quy hoạch: Giá trong hoạt động quy hoạch được xác định trên cơ sở các khoản chi phí cho hoạt động quy hoạch được thuê mua ngoài, bao gồm một hoặc một số khoản chi phí sau đây: Khoản chi phí thuê chuyên gia tư vấn; khoản chi phí mua trang bị máy móc, thiết bị; khoản chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 113/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giá trong hoạt động quy hoạch.