Theo đó, Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác liên quan; trường hợp các điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đã ký.

Việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, Nghị định 20/2022/NĐ-CP cũng quy định giá cho thuê nhà phục vụ đối ngoại được xác định theo thị trường; bảo đảm bù đắp chi phí, có tích lũy để bảo tồn và phát triển nhà phục vụ đối ngoại; việc miễn hoặc giảm giá cho thuê nhà thấp hơn giá thị trường do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định, phù hợp với quan hệ đối ngoại của Nhà nước. Việc thuê đất, xác định tiền thuê đất và miễn, giảm tiền thuê đất (nếu có) của đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ Ngoại giao giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định này.

Mức giá cho tổ chức nước ngoài thuê nhà, đất phục vụ công tác ngoại giao sẽ được thực hiện theo giá thị trường. Ảnh minh họa.
Mức giá cho tổ chức nước ngoài thuê nhà, đất phục vụ công tác ngoại giao sẽ được thực hiện theo giá thị trường. Ảnh minh họa

Về việc quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại để cho thuê, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định cho tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài được thuê nhà, đất theo chính sách ưu đãi đặc biệt của Nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể; xem xét, quyết định giá cho thuê nhà bảo đảm theo giá thị trường, phù hợp với quan hệ đối ngoại, bảo đảm lợi ích của Nhà nước. Đồng thời, Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại theo chức trách, nhiệm vụ được giao; quản lý nguồn thu, các khoản chi theo quy định của pháp luật.

Đơn vị được giao trực tiếp quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại phải nộp tiền thuê đất đối với diện tích nhà, đất phục vụ đối ngoại cho các tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại áp dụng cho các tổ chức nước ngoài không thuộc trường hợp thuê theo nhiệm vụ Nhà nước giao thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ xem xét, quyết định cho thuê nhà, đất đối với từng trường hợp cụ thể. Xem xét, quyết định giá cho thuê nhà đảm bảo theo giá thị trường và chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà, đất đang trong quá trình lập phương án bố trí sử dụng hoặc giới thiệu để tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê kéo dài quá 6 tháng mà chưa có đối tượng đăng ký thuê.