Tiêu điểm

Nhiều người đọc

Tasco đặt mục tiêu doanh thu gấp 21 lần trong năm 2023

Tasco đặt mục tiêu doanh thu gấp 21 lần trong năm 2023

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, Tasco đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023 tăng trưởng tính bằng lần. Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Xem thêm

Thông tin cần biết