Theo Ủy ban Chứng khoán, Louis Capital không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Ủy ban Chứng khoán, Louis Capital không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Capital (Địa chỉ: Số 07-09, Đường số 07, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 100.000.000 đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Louis Capital không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN (hệ thống IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) các tài liệu: Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2020; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021; Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trần Quyết Thắng (ngày 11/12/2019, ngày 18/12/2019), Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đặng Mai Hương (ngày 31/3/2020, ngày 24/01/2021); CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống IDS và trên trang thông tin điện tử của HSX các tài liệu: Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2020; Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Trần Quyết Thắng (ngày 11/12/2019, ngày 18/12/2019)).

Phạt tiền 125.000.000 đồng do không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành; không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định (Công ty cổ phần Louis Capital không có thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập).

Phạt tiền 7.500.000 đồng theo quy định do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Louis Capital không có người phụ trách quản trị công ty).

Qua tìm hiểu của phóng viên, cổ phiếu TGG đang có dấu hiệu suy giảm mức 10.500 đồng/cp, giảm tương đương với 86% so với hồi cuối tháng 9 năm 2021 (TGG đạt đỉnh hơn 75.000 đồng/cp từ hồi cuối tháng 9/2021).

Được biết, trong năm 2021, Louis Capital cũng bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền 60 triệu đồng với lý do xử phạt là công ty này đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019). Ngoài ra, Louis Capital còn bị phạt tiền 85 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, tại báo cáo tài chính riêng quý IV/2019 và báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019, công ty trình bày khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Tuy nhiên, tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ biểu quyết tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là 66%, chưa phù hợp với quy định tại khoản 9 Chuẩn mực kế toán số 25 về báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con ban hành và công bố theo Quyết định số 234 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Louis Capital sẽ phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định.