Ngày 31/5/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 617/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hải Châu do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin. Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin ông Nguyễn Hải Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest đăng ký mua 1.200.000 cổ phiếu EVS từ ngày 08/11/2022 đến ngày 30/11/2022. Tuy nhiên, ngày 07/11/2022, ông Nguyễn Hải Châu đã thực hiện mua 1.005.000 cổ phiếu EVS.
Chủ tịch Chứng khoán Everest mua 'chui' cổ phiếu bị cấm giao dịch chứng khoán 2 tháng

UBCKNN áp dụng hình thức xử phạt chính phạt tiền 75,375 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Cùng đó, UBCKNN cũng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 tháng, quy định tại điểm a khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Hải Châu (sinh năm 1986) tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest từ năm 2018 và đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2021. Đợt giao dịch cổ phiếu EVS hồi tháng 11/2022 cũng là lần mua thêm cổ phần của Chứng khoán Everest của cá nhân này. Hiện ông Châu đang sở hữu 4,06 triệu cổ phiếu EVS, tương đương 2,47% vốn điều lệ.