Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo thống kê năm 2019, trên địa bàn Thành phố có gần 108.000 người DTTS thuộc 50/53 DTTS sinh sống đan xen cùng người Kinh ở tất cả hầu hết 30/30 quận, huyện, thị xã (chiếm 1,3% dân số toàn Thành phố). Trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được Thàn phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đảm bảo, đầy đủ kịp thời. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi của Thủ đô giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 (2021-2025) được triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng DTTS Thủ đô.

Đến nay, Thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đến năm 2025 theo Nghị quyết của Quốc hội. Đối với các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đến năm 2025, định hướng 2030 theo Nghị quyết Quốc hội và kế hoạch của Thành phố đang được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tích cực. Dự kiến, đến năm 2025, Thành phố sẽ cơ bản hoàn thành.

Trong giai đoạn 2021-2025, Thành phố đã ưu tiên dành nguồn lực lớn với hơn 2.144 tỷ đồng để thực hiện Chương trình. Đến nay, đã bố trí hơn 1.172 tỷ đồng để hỗ trợ các huyện vùng đồng bào DTTS. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đến năm 2025 của Quốc hội (19/35 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu). Nổi bật, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường đạt trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%...

Về kết quả thực hiện các dự án nguồn vốn Đầu tư xây dựng cơ bản, đến nay, Thành phố đã bố trí vốn cho 95/114 dự án (đạt 83% kế hoạch với kinh phí đã bố trí hơn 1.050 tỷ đồng); đã thực hiện giải ngân được 883,548 tỷ đồng (đạt 83%); đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư 52 dự án, còn lại 15 dự án cơ bản hoàn thành, 13 dự án đang thi công, 15 dự án chuẩn bị khởi công, dự kiến hoàn thành và cơ bản hoàn thành 2025.

Ngoài ra, hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS, miền núi được xây dựng vững mạnh, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng DTTS, miền núi của Thủ đô được giữ vững. Công tác quán triệt, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ DTTS và đồng bào DTTS, miền núi đã phát huy hiệu quả, với sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, chính quyền cơ sở, tạo dư luận tốt và sự đồng thuận cao của Nhân dân và cộng đồng đồng bào DTTS trên địa bàn Thủ đô…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, thời gian qua, Thành phố luôn quan tâm Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030. Do đó, đã chủ động và sớm cụ thể hoá các chỉ tiêu để thực hiện.

Trên cơ sở nhiệm vụ chủ trì được giao, các sở, ban, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp các địa phương tổ chức thực hiện. Quá trình triển khai đã quan tâm thực hiện tốt công tác truyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, khảo sát, tham mưu UBND Thành phố kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc. MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy vai trò giám sát, phản biện, tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng bào vùng DTTS, miền núi tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Chương trình. Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, Thành phố đã bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án và đạt 83% kế hoạch đề ra.

Chỉ ra một số tồn tại trong quá trình thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, thời gian tới, phải rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu để cụ thể hoá trong quá trình thực hiện. Nhất là các chỉ tiêu theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Ngoài ra, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS. Đối với 35 dự án mới của các huyện đề xuất, Thành phố nghiên cứu tiếp tục đề xuất HĐND Thành phố điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các dự án thực sự cần thiết vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tạo điều kiện thuận lợi thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và đầu tư giai đoạn 2025-2030. Đối với các đề án, dự án nguồn vốn sự nghiệp, cần khẩn trương rà soát tổng thể, tổng hợp, điều chỉnh kịp thời để tổ chức thực hiện. Đặc biệt, quan tâm bổ sung các dự án, đề án hỗ trợ sản xuất, kinh doanh có quy mô phù hợp, hiệu quả cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu UBND Thành phố tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vùng DTTS. Chủ động ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.