Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với tổng mức vốn đầu tư bằng ngân sách địa phương hơn 49.500 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh bố trí 31.912 tỷ đồng cho 445 dự án; vốn ngân sách cấp huyện phân bổ 9.500 tỷ đồng cho 9 huyện, thị xã, thành phố; vốn bội chi ngân sách tỉnh năm 2021 bố trí hơn 204 tỷ đồng cho 2 dự án.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh 70 tỷ đồng; dự phòng ngân sách tỉnh hơn 7.945 tỷ đồng dự kiến bố trí cho 62 dự án đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư nhưng chưa đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện dự án.

Bình Dương: Hơn 49.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Bình Dương: Hơn 49.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Đồng thời, nguồn ngân sách Trung ương bố trí hơn 2.581 tỷ đồng vốn trong nước và hơn 40 tỷ đồng vốn nước ngoài.

Để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải huy động tối đa nguồn lực hoàn thành các công trình, dự án theo mục tiêu và kế hoạch đề ra.

Chủ đầu tư phối hợp với sở chuyên ngành, địa phương nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ khâu chuẩn bị đầu tư, đơn vị thi công sớm hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn, không để dồn khối lượng vào cuối năm, đặc biệt là các công trình có khối lượng đền bù, giải tỏa lớn.

Ưu tiên những công trình quan trọng, trọng điểm, các dự án đền bù, giải phóng mặt bằng của tỉnh, các công trình có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, cắt giảm vốn và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan dẫn đến dự án giải ngân thấp.

Theo ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 rất quan trọng, tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn này. Tỉnh sẽ thành lập tổ kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

“Việc bố trí vốn cần ưu tiên cho lĩnh vực giao thông, nhất là giao thông kết nối vùng; tạo quỹ đất sạch để chủ động trong công tác đầu tư công. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch giao thông, đô thị, nhằm tạo động lực thu hút đầu tư”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương lưu ý.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã huy động các nguồn lực để bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nhằm đảm bảo bố trí đủ vốn cho các dự án khởi công và hoàn thành trong kỳ (nguồn kết dư cải cách tiền lương, bội chi ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác). Đến cuối kỳ trung hạn, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh gần 46.000 tỷ đồng, phân bổ cho 823 dự án.

Tổng giá trị giải ngân đến 31/1/2021 là gần 38.500 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch Trung ương giao, đạt 84% kế hoạch điều chỉnh và 114% kế hoạch đầu kỳ Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.