Bắc Giang: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại thị trấn Bích Động
Ảnh minh họa

Cụ thể, vị trí 01, điều chỉnh quy hoạch đất ở hiện trạng (ký hiệu OHT5) với diện tích khoảng 1.403,57m² đưa ra khỏi ranh giới quy hoạch. Vị trí 02, điều chỉnh một phần diện tích bãi đỗ xe (ký hiệu P1) với diện tích khoảng 216,6m² thành đất ở hiện trạng (đất bãi đỗ xe P1 diện tích từ 2.560,42m² thành 2.343,83m²; tăng diện tích đất ở hiện trạng OHT1 từ 128,71m² thành 345,31m²). Vị trí 03, điều chỉnh quy hoạch đất ở hiện trạng (ký hiệu OHT4) với diện tích khoảng 1.399,51m² thành đất bãi đỗ xe.

Điều chỉnh bổ sung quy hoạch tầng hầm (từ vị trí 04 đến vị trí 09) tại các ô đất có ký hiệu: HH1, HH2, HH3, HH4, CC3 và CC4 trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất, cụ thể: Tầng hầm tối đa không quá 02 tầng; Mật độ xây dựng tầng hầm tối đa 80% diện tích ô đất. Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m.

Điều chỉnh Điểm a, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 01/12/2021, cụ thể: Điều chỉnh mặt cắt (1-1) từ cấp đường khu vực thành cấp đường cấp nội bộ để phù hợp với quy chuẩn hiện hành (Trừ các vị trí xác định là tuyến cảnh quan trong đô thị).

Bổ sung định hướng các tuyến cảnh quan trong đồ án, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị, cụ thể: Tuyến cảnh quan 01: Từ nút N1-1 đến N1-2 (nằm giữa các lô đất CC3, đất ở LK12, LK13, LK14, LK43, LK44, LK45, LK46 và các lô đất CXDT2, HTKT, TDTT1, GD1). Tuyến cảnh quan 02: Từ nút N2-1 đến N2-2 và từ N2-2 đến N2-1 (tuyến đường xung quanh các lô đất CXDVO13, P8, CC2, GD2). Tuyến cảnh quan 03 từ nút N3-1 đến N3-2 (nằm giữa các lô đất TDTT3, đất ở BT4, BT5 và các lô đất CC5, đất ở BT6, LK142, LK143, LK158, LK161). Tuyến cảnh quan 04 từ nút N4-1 đến N4-2 (nằm giữa các lô đất CXDVO14, GD4 và đất ở LK142, LK144, LK146, LK148, LK150, BT6). Tuyến cảnh quan 05 từ nút N5-1 đến N5-2 (nằm giữa các lô đất CXDVO14 và đất ở BT6).

Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc...) theo chức năng sử dụng đất sau điều chỉnh. Các nội dung khác theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh.