Quyết định xử phạt nêu rõ, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt 65 triệu đồng do vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2022; thông báo thay đổi thành viên hội đồng quản trị; giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau soát xét đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 được soát xét; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2022.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Công ty thực hiện giao dịch với người quản lý doanh nghiệp của công ty.

Cụ thể, công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 31/3/2020 với ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị để nhận chuyển nhượng bất động sản từ ông Lê Viết Hải với giá trị 120 tỷ đồng) khi chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị công ty thông qua. Tổng mức phạt tiền đối với công ty là 190 triệu đồng.

Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt vì nhận chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định với Chủ tịch Lê Viết Hải
Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt vì nhận chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định với Chủ tịch Lê Viết Hải

Mới đây, Xây dựng Hoà Bình mới đây đã công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm loạt nhân sự quan trọng. Cụ thể, công ty miễn nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị kiêm người được uỷ quyền công bố thông tin đối với ông Nguyễn Văn Tịnh từ ngày 14/6. Người được bầu thay thế là ông Lê Trung Kiên, thời gian bổ nhiệm từ ngày 15/6.

Tiếp đến, Xây dựng Hoà Bình miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Phương Uyên, thời gian miễn nhiệm từ ngày 30/6. Đồng thời, bầu bổ sung bà Phan Thị Cẩm Hằng vào vị trí Kế toán trưởng, thời gian bổ nhiệm từ ngày 1/7.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, quý I/2024, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 1.650 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 56,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 445 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, công ty vẫn còn lỗ lũy kế 3.183 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 149 tỷ đồng.

Năm 2024, Xây dựng Hoà Bình lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 433 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2024, công ty đã thực hiện được 15,3% mục tiêu doanh thu và 13% kế hoạch lợi nhuận đề ra.