Cụ thể: Ngày 13/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 859/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Đình Vinh (địa chỉ: ĐT Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội).

Ông Lê Đình Vinh.
Ông Lê Đình Vinh.

Theo đó, Ông Lê Đình Vinh bị phạt tiền 85.000.000 đồng (mức trung bình của khung phạt từ 70-100 triệu đồng) theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng (Ông Lê Đình Vinh là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland).

Phạt tiền 85.000.000 đồng (mức trung bình của khung phạt từ 70-100 triệu đồng) theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định của pháp luật” (Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH ngày 01/4/2021 với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh (có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020) khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua).