Doanh thu thuần quý III của Tisco đạt 2.605 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn giảm ít hơn ở mức 12%, làm lợi nhuận gộp của Tisco giảm tới 76%, đạt 45 tỷ đồng. Biên lãi gộp co từ 6% (quý III/2021) về 1,7%.

Chi phí tài chính tăng 45%, đạt 38 tỷ đồng. Chi phí bán hàng đi ngang, và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 69%, lần lượt đạt 11 tỷ đồng và 36 tỷ đồng.

Trừ đi các loại chi phí, Tisco lỗ sau thuế 25 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ lãi 10 tỷ đồng. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này là 38 tỷ đồng. Nhờ khoản lợi nhuận khác 15 tỷ đồng, Tisco đã giảm lỗ xuống con số 25 tỷ nêu trên.

Khoản lợi nhuận khác này chủ yếu là tiền bồi thường liên quan tới dự án mở rộng Gang Thép giai đoạn 2 theo quyết định của toà án đưa ra vào cuối năm 2021.

Được biết, đây là khoản lỗ theo quý nặng nhất mà Tisco từng ghi nhận trong vòng 9 năm trở lại đây, kể từ cuối năm 2013.

Tisco báo lỗ 25,06 tỷ đồng trong quý III/2022

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của Tisco đi ngang so với cùng kỳ, đạt hơn 9.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7,9 tỷ đồng, lao dốc gần 93% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Tisco đặt mục tiêu tổng doanh thu 20.105 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng. Như vậy, Tisco vẫn còn cách khá xa so với mục tiêu đã đề ra.

Tổng tài sản của Tisco tính đến ngày 30/9/2022 là hơn 10.512 tỷ đồng, nhích nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh 47%, từ mức 1.435 tỷ đồng (đầu năm) lên mức 2.115 tỷ đồng. Ngược lại, tiền và tương đương tiền của Tisco giảm mạnh gần 90%, đạt hơn 26 tỷ đồng.

Chiếm 59% tổng tài sản của Tisco là tài sản dở dang dài hạn, đạt hơn 6.184 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu ở dự án cải tạo gang thép giai đoạn II (hơn 6.171 tỷ đồng). Dự án hiện đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu.

Tính đến cuối quý III, tổng giá trị đầu tư của dự án đã thực hiện là hơn 6.171 tỷ đồng, trong đó lãi vay vốn hoá là 2.960 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu của dự án trong 9 tháng năm 2022 là chi phí lãi vay vốn hoá.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Tisco tính tới cuối quý III âm hơn 171 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 608 tỷ đồng. Được biết, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016 dòng tiền của Tisco ghi nhận giá trị âm.

Trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Tisco, Hãng Kiểm toán AASC nhấn mạnh tại thời điểm 30/6/2022, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 3.137,86 tỷ đồng, một số khoản nợ gốc và lãi vay phải trả ngân hàng liên quan đến Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 đã quá hạn thanh toán.

Những sự kiện này, cùng với các vấn đề khác, kiểm toán cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tisco.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/10, cổ phiếu TIS giảm 200 đồng về 6.000 đồng/cổ phiếu.