PVEP dự kiến đầu tư 2,7 tỷ USD cho các lô dầu khí sắp hết hạn hợp đồng

Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam cho biết, việc triển khai đầu tư này phụ thuộc vào việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực thi Luật Dầu khí mới năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây.

Với PVEP, Luật Dầu khí năm 2022 sẽ là căn cứ quan trọng không chỉ giúp đơn hoá các thủ tục phê duyệt các dự án đầu tư, từ đó giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án dầu khí, mà còn giúp bổ sung các quy định quan trọng cho cho việc triển khai các dự án dầu khí sắp hết hạn hợp đồng.

Cụ thể, Luật Dầu khí mới 2022 cho phép triển khai các dự án dầu khí sắp hết hạn hợp đồng theo các phương án gồm: Ký hợp đồng dầu khí mới với nhà thầu hiện hữu nếu nhà thầu có đề xuất kế hoạch đầu tư bổ sung trong cùng diện tích hợp đồng sau khi hết thời hạn của hợp đồng dầu khí hiện tại; nếu việc tiếp tục khai thác là không khả thi thì sẽ chấm dứt khai thác; nếu việc tiếp tục khai thác là khả thi thì sẽ có các trường hợp cụ thể quy định.

Với các quy định mới của Luật Dầu khí 2022, PVEP dự kiến đầu tư cho 4 lô dầu khí sắp hết hạn hợp đồng PSC vào năm 2025 và nếu triển khai được, phần thu dự kiến của nhà nước có thể lên tới 9,6 tỷ USD. Ông Nam cũng cho biết trữ lượng dầu khí hiện nay của PVEP rất lớn nhưng những năm vừa qua PVEP không thể phát triển dự án do không có có cơ chế để đánh giá hiệu quả kinh tế dự án.

Với các quy định mới trong Luật Dầu khí năm 2022, các dự án dầu khí sẽ có cơ sở để triển khai. “Hiện PVEP cũng đã nhận diện 6 lô dầu khí có thể phát triển mỏ ngay và đem lại hiệu quả kinh tế cho tổng công ty khoảng 200 triệu USD nếu có cơ chế ưu đãi đặc biệt.

Thực tế là nếu chưa áp dụng các quy định ưu đãi của Luật Dầu khí 2022, việc phát triển 6 dự án này có thể khiến PVEP bị âm 200 triệu USD”, ông Nam cho biết. Vì vậy, trên cơ sở các thực tiễn triển khai trong phát triển các dự án dầu khí, PVEP sẽ tiếp tục phối hợp chặt với các cơ quan Nhà nước trong quá trình ban hành Nghị định hướng dẫn thực thi Luật Dầu khí năm 2022, trong đó sẽ đưa ra các đề xuất cụ thể để chuyển đổi các dự án dầu khí (chịu tác động của Luật Dầu khí cũ) sang dự án mới với các điều kiện ưu đãi mới.

Hiện PVEP đang triển khai 35 dự án dầu khí (gồm 29 dự án trong nước, 6 dự án nước ngoài) và 1 dự án điều tra cơ bản, điều hành thuê 2 dự án và vận hành mỏ Sông Đốc theo cơ chế phi lợi nhuận. Năm 2022, gia tăng trữ lượng trong nước phần PVEP đạt 0,64 triệu tấn quy dầu, vượt 13% kế hoạch cả năm.

Sản lượng khai thác năm 2022 của PVEP là 3,66 triệu tấn quy dầu, vượt 15% kế hoạch năm, trong đó: sản lượng dầu và khí ngưng tụ condensate là 2,48 triệu tấn, vượt 6% kế hoạch năm; sản lượng khí xuất bán đạt 1.185 triệu m3, vượt 43% kế hoạch năm.

Nhờ vậy, tổng doanh thu năm 2022 của PVEP ước đạt 44.500 tỷ đồng, vượt 74% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 14.750 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 15.270 tỷ đồng, vượt 113% kế hoạch.