Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 20/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần. Công ty này bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE) không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, báo cáo tài chính Quý 1,2,3,4 năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020, báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tài liệu: BCTC Quý 3 năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.