Công ty cổ phần Licogi 14 (mã: L14) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 56 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn tăng mạnh 60% nên lợi nhuận gộp chỉ còn15,6 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong kỳ, doanh thu tài chính tăng đột biến hơn 97 lần so với năm 2020 lên mức 379 tỷ đồng đẩy lợi nhuận sau thuế của L14 lên mức 325,6 tỷ đồng, tăng 31,47 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, L14 đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 174 tỷ đồng và 35 tỷ đồng. Như vậy, L14 vượt lần lượt 232% về doanh thu và 1.146% về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021.

Licogi 14 (L14) doanh thu quý 4/2021 tăng đột biến

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, tổng tài sản của L14 đạt 1.161 tỷ đồng, tăng gấp 2.27 lần so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm gần 95% với 1.098 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính của công ty đạt hơn 745 tỷ đồng thì có tới 486 tỷ đồng là chứng khoán kinh doanh.

Về phía nguồn vốn, L14 có hơn 171 tỷ đồng vay ngắn và dài hạn trong khi con số đầu năm chỉ là 2,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của L14 tăng lên 753 tỷ đồng. Công ty còn gần 226 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ban lãnh đạo L14 cho biết, doanh thu của doanh nghiệp đạt 435 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý đạt 325 tỷ đồng, tăng 31,47 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong năm công ty đã trúng thầu được một số công trình, dự án có vốn tốt tạo đủ công ăn việc làm cho người lao động. Các dự án đầu tư vẫn đang triển khai từng bước rất thuận lợi, đang tiếp tục phát triển thêm các dự án mới trong tương lai.

Tính đến 31/12/2021, L14 có tổng tài sản đạt 1.162 tỷ đồng, tăng gấp 2 so với đầu kỳ. Trong đó, nợ phải trả đạt 409 tỷ đồng, vay nợ tài chính ngắn và dài hạn đạt 170 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của L14 tăng lên 753 tỷ đồng, công ty cũng có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 225 tỷ đồng.