Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND thành phố Đà Lạt, UBND thành phố Bảo Lộc kiểm tra, rà soát các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.

Lâm Đồng rà soát các dự án bất động sản tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc
Lâm Đồng rà soát các dự án bất động sản tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tổng hợp việc thực hiện các quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, kiểm ra, rà soát việc chủ đầu tư tuân thủ thực hiện nội dung đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua và tiến độ được phê duyệt tại dự án theo quy định.

Cùng với đó, kịp thời phát hiện các sai phạm để chấn chỉnh, hướng dẫn các chủ đầu tư khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đã được UBND tỉnh quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có nội dung cho phép chủ đầu tư dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền (đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật) cho người dân tự xây dựng nhà ở nhưng đang triển khai các thủ tục về đất đai, quy hoạch, đầu tư,…

Đối với các dự án này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 5 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023, Điều 31 Luật Kinh doanh Bất động sản 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023.

Đồng thời căn cứ quy định chuyển tiếp tại Điều 198 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023 và các quy định của pháp luật liên quan để tham mưu UBND tỉnh xử lý chuyển tiếp đối với các dự án này đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.