Theo đó, sau thời gian chuẩn bị, rà soát, khảo sát địa bàn và bố trí các nguồn lực, cuối năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với UBND TP Nha Trang và UBND các xã, phường tham gia thí điểm (gồm Tân Lập, Lộc Thọ, Phương Sài, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương) thiết lập 5 Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến.

Các Điểm hỗ trợ này do chính quyền và cộng đồng dân cư, cơ sở kinh doanh phối hợp tổ chức; do cộng đồng tự quản, tự vận hành; chính quyền theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ thêm về nghiệp vụ, trang thiết bị cần thiết.

Việc triển khai này qua đó đã hình thành các không gian công cộng, kết nối cộng đồng dân cư, có đầu mối giới thiệu, hướng dẫn và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ trực tuyến theo mô hình xã hội hóa.

Các Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến bố trí đầy đủ trang thiết bị và nhân sự hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết công việc với chính quyền trên môi trường điện tử.

Người dân, tổ chức có thể trực tiếp thực hiện hoặc nhờ hỗ trợ thực hiện tất cả các thủ tục hành chính trực tuyến ở các cấp; thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính; đăng ký gửi, nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích…

Khánh Hòa triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử. Ảnh minh họa: Kinh tế đô thị
Khánh Hòa triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử. Ảnh minh họa: Kinh tế đô thị

Đến nay, các Điểm hỗ trợ đã đạt được một số kết quả bước đầu, cung cấp thêm kênh thông tin giúp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến tại cộng đồng dân cư, trên 80 hồ sơ trực tuyến đã được nộp tại các Điểm hỗ trợ và nhiều lượt người dân được giới thiệu, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến.

Kế hoạch này nhằm xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, nhằm thực hiện mục tiêu từng bước hình thành nên mô hình Khu dân cư điện tử, phát triển các thế hệ công dân điện tử, nhân rộng các cộng đồng dân cư điện tử, hình thành các điều kiện cần thiết để xây dựng thành công chính quyền điện tử trên thực tế; góp phần xây dựng mô hình đô thị theo hướng thông minh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tiến trình hiện đại hóa, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng thí điểm Khu dân cư điện tử tại một số đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh, từng bước hình thành các cộng đồng dân cư có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cao, góp phần trực tiếp tạo ra các thế hệ dân cư điện tử, tạo điều kiện cần thiết để xây dựng thành công Chính quyền điện tử, thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Đề án đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn như sau: Trong năm 2021, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND TP. Nha Trang lựa chọn từ 3 - 5 đơn vị cấp xã (mỗi đơn vị chọn 1 thôn/tổ dân phố hoặc khu đô thị) để triển khai thí điểm Khu dân cư điện tử. Từ năm 2021 - 2022, xây dựng giai đoạn 1 hệ thống thông tin Khu dân cư điện tử, kết nối hoàn thiện các chức năng, dịch vụ thuộc nhóm Chính quyền điện tử và tự quản cộng đồng điện tử. Giai đoạn 2022 - 2023, hoàn thành giai đoạn 2 hệ thống thông tin Khu dân cư điện tử, tiến hành kết nối mở rộng với các dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ nền và các ứng dụng trực tuyến khác, đồng thời chọn 2 đơn vị cấp xã thuộc 2 huyện Diên Khánh và Khánh Vĩnh để mở rộng triển khai thí điểm mô hình cho địa bàn nông thôn và miền núi. Năm 2024, tổ chức tổng kết, đánh giá thí điểm để rút kinh nghiệm hoàn thiện mô hình, xác định phương hướng triển khai giai đoạn tiếp theo.

Được biết, tổng kinh phí dự kiến là 7,53 tỷ đồng được phân bổ từ ngân sách cải cách hành chính tỉnh và ngân sách địa phương theo phân cấp và theo kế hoạch triển khai hàng năm.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai Đề án đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả.