HNX đưa 5 cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo từ hôm nay (24/4)
HNX đưa 5 cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo từ hôm nay (24/4)

1. HNX đã ban hành Quyết định số 391/QĐ-SGDHN ngày 20/4 về việc đưa cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt vào diện bị cảnh báo từ hôm nay 24/4.

Cổ phiếu TVC bị đưa vào diện cảnh báo do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định; thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 21/4, cổ phiếu TVC đi ngang và đóng cửa ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu.

2. HNX đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-SGDHN ngày 20/4 về việc đưa cổ phiếu KSQ của CTCP CNC Capital Việt Nam vào diện bị cảnh báo từ hôm nay 24/4.

Cổ phiếu KSQ bị đưa vào diện cảnh báo do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 21/4, cổ phiếu KSQ đi ngang và đóng cửa ở mức 1.600 đồng/cổ phiếu.

3. HNX đã ban hành Quyết định số 393/QĐ-SGDHN ngày 20/4 về việc đưa cổ phiếu MST của CTCP Đầu tư MSTvào diện bị cảnh báo từ hôm nay 24/4.

Cổ phiếu MST bị đưa vào diện cảnh báo do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 21/4, cổ phiếu MST giảm 2,38% và đóng cửa ở mức 4.100 đồng/cổ phiếu.

4. HNX đã ban hành Quyết định số 394/QĐ-SGDHN ngày 20/4 về việc đưa cổ phiếu TKC của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ vào diện bị cảnh báo từ hôm nay 24/4.

Cổ phiếu TKC bị đưa vào diện cảnh báo do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 21/4, cổ phiếu TKC đi ngang và đóng cửa ở mức 1.800 đồng/cổ phiếu.

5. HNX đã ban hành Quyết định số 395/QĐ-SGDHN ngày 20/4 về việc đưa cổ phiếu CVN của CTCP Vinam vào diện bị cảnh báo từ hôm nay 24/4.

Cổ phiếu CVN bị đưa vào diện cảnh báo do Tổ chức kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của CTCP Vinam, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 21/4, cổ phiếu CVN giảm 3,03% và đóng cửa ở mức 3.200 đồng/cổ phiếu.