Theo kết luận thanh tra, việc triển khai dự án còn thiếu sót trong việc lập, thẩm tra dự toán xây dựng của nhà đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, dẫn đến hồ sơ dự toán tăng một số thành phần chi phí.

Các sở quản lý xây dựng chuyên ngành khi rà soát, thẩm định chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dự án chưa phát hiện các thiếu sót trong hồ sơ dự toán để yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh.

Hạng mục điều chỉnh, bổ sung do nhà đầu tư tự chi trả chi phí thực hiện đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 3353/UBND-VP ngày 13/9/2021. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tổ chức thi công một số hạng mục trước khi ban hành Quyết định số 18/QĐ-LD ngày 20/6/2022 phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bổ sung.

Thanh tra tỉnh Hải Dương cũng chỉ rõ nhà đầu tư lập hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình còn nội dung chưa cụ thể, chi tiết theo quy định như: Kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng, biện pháp thi công chưa thể hiện cụ thể, chi tiết công việc thực hiện; nhật ký thi công chưa phản ánh hết diễn biến trên công trường và các vấn đề khác trong quá trình thi công.

Cùng với đó, nhà đầu tư cũng chưa cung cấp đầy đủ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của một số vật liệu đưa vào công trình, đồng thời tổ chức thi công một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án chưa đảm bảo yêu cầu so với hồ sơ thiết kế được duyệt, đã được Sở Xây dựng phát hiện qua kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, Nhà đầu tư còn chậm kê khai, gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính để xác định diện tích đất chuyên trồng lúa nước và số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp.

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị biện pháp xử lý kết quả thanh tra như sau:

Đối với Liên danh Hoàng Thanh - Hưng Thịnh - Phối hợp với UBND huyện Nam Sách và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện GPMB phần diện tích còn vướng mắc và thi công hoàn thành các hạng mục công trình khi được bàn giao mặt bằng (phần diện tích này chủ yếu nằm ở các vị trí nút giao với đường Tỉnh 390 và đường 5B).

Thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán đúng khối lượng, chủng loại vật tư theo thực tế đã thi công theo đúng quy định của pháp luật. Đối với phần khối lượng chủ đầu tư xin điều chỉnh thiết kế và tự bỏ kinh phí, thực hiện thanh quyết toán theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3353/UBND-VP ngày 13/9/2021.

Dự án phía Tây Nam Sách bị thanh tra tuýt còi. Ảnh: Kinh tế đô thị
Dự án phía Tây Nam Sách bị thanh tra tuýt còi. Ảnh: Kinh tế đô thị

Chủ động tổ chức rà soát, khắc phục những nội dung chưa hoàn thiện của dự án. Hoàn thành thủ tục về môi trường đối với trạm xử lý nước thải dự án.

Nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Hải Dương số tiền chênh lệch 11.512.340.000 đồng (giá trị trước thuế) do nghiệm thu quyết toán tăng chi phí xây dựng công trình hạ tầng (đợt 1) của dự án khi có Quyết định thu hồi tiền của Chánh Thanh tra tỉnh để nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Kịp thời thực hiện nộp ngân sách Nhà nước tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung theo thông báo của cơ quan quản lý và các nghĩa vụ phát sinh khác theo quy định. Đối với chi phí bồi thường GPMB, sau khi hoàn thành việc chi trả tiền cho người bị thu hồi đất của dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ quyết toán kinh phí bồi thường GPMB về Sở Tài chính để xác định giá trị bồi thường GPMB thực tế của dự án và số tiền nhà đầu tư phải nộp theo quy định của pháp luật; trường hợp giá trị bồi thường GPMB thực tế thấp hơn 169.009.496.000 đồng, nhà đầu tư có trách nhiệm nộp phần chênh lệch vào ngân sách Nhà nước, trường hợp cao hơn, nhà đầu tư phải bù phần thiếu hụt.

Khi dự án hoàn thành, thực hiện bàn giao hạ tầng kỹ thuật của dự án cho UBND huyện Nam Sách; kịp thời lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, trình Sở Tài chính kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận quyết toán theo quy định.

Thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quản lý, sử dụng đất thương mại dịch vụ thuộc dự án theo quy định của pháp luật.

Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện dự án như đã nêu ở trên.

Theo quy hoạch, khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách có diện tích khoảng 40 ha, bố trí chỗ ở cho khoảng 5.280 người. UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) là đơn vị được UBND tỉnh Hải Dương giao làm bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư. Nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh - Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh, do Công ty TNHH Hoàng Thanh là đơn vị đứng đầu liên danh.