Gỗ An Cường (ACG): Doanh thu thuần đạt 1.176 tỷ đồng trong quý III/2022
Gỗ An Cường (ACG): Doanh thu thuần đạt 1.176 tỷ đồng trong quý III/2022

Theo đó, quý III/2022 doanh thu thuần của ACG đạt 1.176 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 348 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần. Biên lợi nhuận gộp đạt 29%, tăng đáng kể so với con số 23,5% của cùng kỳ.

Trong quý, doanh thu tài chính giảm 10% (đạt 36 tỷ đồng); trong khi đó, các loại chi phí đều tăng gấp đôi: chi phí tài chính đạt 12 tỷ đồng, chi phí bán hàng đạt 136 tỷ đồng, chi phí quản lý đạt 35 tỷ đồng.

Kết quý, ACG có lãi trước thuế 201 tỷ đồng, tăng gần 3 lần.

Gỗ An Cường (ACG): Doanh thu thuần đạt 1.176 tỷ đồng trong quý III/2022

Lũy kế 9 tháng, ACG đạt 3.901 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 907 tỷ đồng, tăng 50%; biên lợi nhuận gộp đạt 29%. Lợi nhuận trước thuế đạt 542 tỷ đồng, tăng 51%.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của ACG đạt 5.280 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu kỳ. Cơ cấu tài sản khá lành mạnh với việc tồn kho và các khoản phải thu chiếm tỷ trọng không quá lớn. Theo đó, hàng tồn kho đạt 1.501 tỷ đồng, tăng 9%; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 683 tỷ đồng, tăng 10%, các khoản phải thu dài hạn đạt 357 tỷ đồng, tăng 11%.

ACG đầu tư tài chính khá nhiều: đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.189 tỷ đồng, giảm 22% (trong đó hơn 1.000 tỷ đồng là gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 1 năm), đầu tư tài chính dài hạn 513 tỷ đồng, tăng 9% (chủ yếu là góp vốn vào Thắng Lợi Homes).

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý III/2022, nợ phải trả đạt 1.389 tỷ đồng, tăng 15%; trong đó, nợ vay ngắn hạn đạt 674 tỷ đồng, tăng 19%.

Vốn chủ sở hữu của ACG đạt 3.891 tỷ đồng, nhích thêm 3% so với đầu kỳ; trong đó có 1.113 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của ACG dương 323 tỷ đồng (cùng kỳ âm 156 tỷ đồng); dòng tiền đầu tư dương 172 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân cốt lõi giúp lưu chuyển tiền thuần 9 tháng dương 239 tỷ đồng, đưa tiền và tương đương tiền lên 338 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với đầu năm.

Ngày 10/10 vừa qua, cổ phiếu ACG chính thức lên sàn HOSE với mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 67.300 đồng/cp; biên độ dao động giá +/-20%. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết đợt này là 1.358 tỷ đồng. Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại, hòa cùng sự điều chỉnh chung, ACG đã giảm về mức 50.500đồng/cp, tức đã mất 25% thị giá.