Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Long, trụ sở tại thôn Trí Yên, xã Nghĩa Phương (huyện Lục Nam).

Theo Biên bản vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, Công ty TNHH MTV Vĩnh Long có hành vi khai thác vượt quá 10% một trong các thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng) đã xác định trong thiết kế mỏ/ báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản (cụ thể: Theo hồ sơ được phê duyệt thì chiều cao tầng khai thác là 5m; tuy nhiên thực tế đã khai thác tại khu II: Chiều cao tầng từ 10m - 40m, tại khu III: chiều cao tầng từ 20m - 60m; như vậy vượt chiều cao tầng so với thiết kế tại điểm vượt thấp nhất là 100%, tại điểm vượt cao nhất là 1.100%).

Thứ hai, công ty này đã tổ chức khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong Giấy phép khai thác khoáng sản (Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 18/4/2019) từ 100% trở lên (cụ thể: Năm 2020, Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Long đã khai thác 394.410m3 đất san lấp, vượt công suất được phép khai thác là 244.410m 3 , tương ứng 162,9%).

Thứ ba, Công ty còn lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm hoặc số liệu thông tin không chính xác (cụ thể: Năm 2021, Công ty TNHH MTV Vĩnh Long cung cấp số liệu về sản lượng khoáng sản (đất san lấp) đã khai thác các năm 2019, 2020, 2021 cho Sở Tài nguyên và Môi trường không chính xác).

UBND tỉnh Bắc Giang đang chấn chỉnh mạnh đối với các vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Ảnh minh họa
UBND tỉnh Bắc Giang đang chấn chỉnh mạnh đối với các vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Ảnh minh họa

Theo đó, với hành vi khai thác vượt quá chiều cao tầng cho phép, UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt đơn vị này số tiền 50 triệu đồng. Hành vi tổ chức khai thác vượt công suất cho phép từ 100% trở lên, Công ty bị xử phạt số tiền 500 triệu đồng. Hành vi lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ… Công ty TNHH MTV Vĩnh Long bị phạt 15 triệu đồng. Tổng hợp hình phạt, Công ty TNHH MTV Vĩnh Long bị xử phạt với số tiền là 565 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc khai thác đúng các thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng) đã xác định trong thiết kế mỏ/báo cáo kinh tế được phê duyệt. Buộc thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra; buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và xác minh…

Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Long phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày và báo cáo kết quả khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do doanh nghiệp vi phạm chi trả.