Danh sách 16 tổ chức đăng ký giao dịch thuộc diện cảnh báo, hạn chế giao dịch và đình chỉ giao dịch:

16 doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo, hạn chế và đình chỉ giao dịch tại HNX
16 doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo, hạn chế và đình chỉ giao dịch tại HNX
16 doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo, hạn chế và đình chỉ giao dịch tại HNX

Cùng với 16 tổ chức đăng ký giao dịch này, HNX cũng quyết định đưa 3 tổ chức đăng ký giao dịch khác ra khỏi diện hạn chế giao dịch từ ngày 17/2 tới gồm: CTCP Sữa Hà Nội (mã chứng khoán HNM); CTCP Licogi Quảng Ngãi (LQN) và Tổng Công ty Lương thực Miền Nam-CTCP (mã chứng khoán VSF)./.