UBCKNN nhắc nhở các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán phải thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 96/2020/TT-BTC và các quy định có liên quan.
UBCKNN yêu cầu các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán phải thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 96/2020/TT-BTC và các quy định có liên quan.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản yêu cầu các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán phải thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 96/2020/TT-BTC và các quy định có liên quan.

Bên cạnh đó, các tổ chức phát hành chứng khoán, tổ chức tư vấn, tổ chức đăng ký, lưu ký, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Thông tư số 96/2020/TT-BTC, Thông tư số 122/2020/TT-BTC, báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, và các quy định có liên quan.

Theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC, Công ty đại chúng phải công bố thông tin ngay khi một trong các ngân hàng của công ty nhận thấy có dấu hiệu gian lận hoặc vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản ngân hàng của công ty đại chúng.

Công ty đại chúng phải công bố thông tin ngay khi nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ (ví dụ: thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc hoặc kế toán trưởng).

Thông tư 96 cũng quy định thêm các trường hợp bắt buộc phải công bố thông tin ngay với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đại chúng và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

UBCKNN cũng khẳng định sẽ cùng các Sở Giao dịch Chứng khoán tăng cường rà soát, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.