TTC Sugar dự kiến phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức
TTC Sugar dự kiến phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã chứng khoán SBT) sắp phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020 – 2021 với tỷ lệ 7%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 7 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ. Ngày 14/11 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức, 11/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu lưu hành của TTC Sugar sẽ tăng từ 651 triệu lên 695 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2021 của TTC Sugar, gần 1.435 tỷ đồng.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, doanh nghiệp đã được thông qua phương án chia cổ tức, tỷ lệ 7% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu lưu hành) cho niên độ 2020 - 2021.

Niên độ 2021-2022 của TTC Sugar vừa kết thúc ngày 30/6/2022 với doanh thu thuần đạt 18.319 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.045,5 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên lợi nhuận của doanh nghiệp ngành mía đường này vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng trong một niên độ kể từ khi hoạt động.

Được biết, niên độ 2021-2022, TTC Sugar đặt mục tiêu tổng doanh thu 16.905 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã vượt hơn 8% chỉ tiêu doanh thu và vượt hơn 39% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, tổng tài sản của TTC Sugar cũng tăng 21% so với cùng kỳ, đạt 26.172,5 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc niên độ, nợ phải trả của Công ty đạt 11.692 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ.

Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ trích lập quỹ đầu tư phát triển là 5%; trích lập quỹ công tác xã hội và quỹ khen thưởng phúc lợi là 7%; kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ 2022 - 2023 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao là 20 tỷ đồng.

TTC Sugar dự kiến chia cổ tức niên độ 2022 - 2023 với tỷ lệ dự kiến 4 - 6% mệnh giá.

Ngoài ra, TTC Sugar muốn chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi với mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên và các năm tiếp theo theo thỏa thuận giữa Công ty và DEG nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cổ tức đã trả trước đó).

Trong trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, trích thưởng 5% của phần lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch cho HĐQT và Ban quản lý công ty.